Polityka prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część regulaminu Sklepu internetowego www.blakomo.com.
2. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Kupujący powinien zapoznać się z jej zapisami. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze Sklepu.
3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, czyli firma BLAKOMO Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 61/211, 01-031 Warszawa, NIP: 5272781238, REGON: 365504781
4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu w tym głównie w celu realizacji zamówień złożonych w Sklepie.
6. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
7. Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, numer rachunku bankowego (w przypadku zwrotu środków na rachunek bankowy w związku z odstąpieniem od umowy lub reklamacją), login, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji użytkownika, wypełnianiu formularza zamówienia, formularza zapisu na newsletter, formularza kontaktowego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji o jego klientach właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8. Sprzedawca nie przechowuje danych dotyczących kart płatniczych lub kredytowych swoich klientów. Dane te są wyłącznie przetwarzane przez elektroniczny system bankowy umożliwiający płatności on-line.
9. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu rejestracji konta w Sklepie lub złożenia i realizacji zamówienia. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania Newslettera. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami przez e-mail: kontakt@blakomo.com.
10. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
11. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.
12. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@blakomo.com, pod adresem: BLAKOMO Sp. z o.o., ul. Duchnicka 3 bud.5 lok. 325 w Warszawie oraz telefonicznie pod numerem +48 574 411 100.
13. Sprzedawca może udostępniać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: firmom księgowym, firmom kurierskim i firmom obsługującym system informatyczny oraz system płatności elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
14. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych lub rachunkowych). Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
15. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
16. W przypadkach innych niż zawarte w pkt powyżej, Państwa dane pozostaną nieujawnione innym podmiotom.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę to: prowadzenie konta klienta w Sklepie, wysyłanie do klientów informacji mailowych dotyczących etapów realizacji zamówienia, formularz kontaktowy, połączenie strony Sklepu z portalem Facebook na zasadach opisanych w pkt 19 – 21 niniejszego rozdziału Regulaminu oraz newsletter. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat z tytułu ich świadczenia.
2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej: Internet Explorer wersja 9, Chrome wersja 16, FireFox wersja 10, Opera wersja 11, Safari wersja 5 lub nowsze z włączoną obsługą języka Javascript i akceptujące pliki typu „cookies”, oraz łącze internetowe.
3. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z tej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
4. Konto klienta w Sklepie ułatwia składanie zamówień, umożliwia podgląd złożonych zamówień oraz edycję danych podanych przez klienta podczas rejestracji konta.
5. Proces zakładania konta klienta w Sklepie został opisany w regulaminie Sklepu w pkt 4 rozdziału II. Rejestracja konta i składanie zamówień.
6. Istnieje możliwość w każdym momencie zrezygnowania z posiadania konta klienta w Sklepie. W tym celu wystarczy złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta. W takim przypadku zalecany jest kontakt e-mail pod adresem Sklepu: kontakt@blakomo.com. Konto zostanie wówczas niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni, usunięte z systemu. Klient będzie mógł w przyszłości założyć konto ponownie.
7. Sprzedawca nie przechowuje haseł ustanowionych do kont użytkowników założonych na stronie Sklepu.
8. Usługa Newslettera polega na informowaniu subskrybujących ją Klientów na podany przez klienta adres e-mail o nowościach, promocjach, czy wydarzeniach związanych z marką “BLAKOMO”.
9. Aby zasubskrybować Newsletter, należy zaznaczyć opcję “Chcę otrzymywać Newsletter marki Blakomo.” Podejmując decyzję o subskrybowaniu Newslettera dotyczącego produktów i działań marki Blakomo, której właścicielem jest firma BLAKOMO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 61/211, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdej chwili odwołane.” podczas rejestracji w Sklepie, podczas składania w Sklepie zamówienia bez rejestracji lub na istniejącym już w Sklepie koncie Klienta w zakładce “Twoje konto / Edycja danych”.
10. Podejmując decyzję o subskrybowaniu Newslettera dotyczącego produktów i działań Sprzedawcy Klient wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Wyrażona zgoda ma charakter fakultatywny.
11. Klient może w każdym momencie zrezygnować z subskrybowania Newslettera, poprzez link zamieszczony w wiadomości e-mail z Newsletterem lub w przypadku zarejestrowanych użytkowników po zalogowaniu w Sklepie przez odznaczenie opcji „Chcę otrzymywać newsletter” w zakładce „Twoje konto / Edycja danych”. W przypadku obu przedstawionych rozwiązań e-mail Klienta zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów Newslettera.
12. Sprzedawca udostępnia połączenie strony www.blakomo.com z portalem Facebook, dostępnym na stronie facebook.com, będącym własnością Facebook Inc.Company 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA, 94025 USA.
13. Ikona “Lubię to” na stronie głównej Sklepu jest odnośnikiem do portalu Facebook i służy do dołączenia do fanpage marki “BLAKOMO” na tym portalu. Poprzez kliknięcie we wskazaną ikonkę portal Facebook otrzymuje informację o wizycie Klienta na naszej stronie i odnotowuje dołączenie do fanpage marki “Blakomo”. Jeżeli Klient jest posiadaczem konta na tym portalu społecznościowym, jego wizyta może zostać na nim odnotowana i uwidoczniona.
14. Fanpage marki “Blakomo” na portalu Facebook zawiera informacje związane z marką, udostępnia też możliwość wpisywania komentarzy, prowadzenia dyskusji i zadawania pytań oraz umożliwia udział w organizowanych przez Sprzedawcę konkursach.
15. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta klienta i innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta Klienta i innych usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa, a w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
16. Zgodnie z prawem osoby korzystające z usług oferowanych przez Sklep obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
17. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną należy kierować do Sprzedawcy na zasadach opisanych w rozdziale regulaminu VII. Reklamacje (z tytułu rękojmi).
18. Na niektórych podstronach Sklepu używane są tzw. “cookies” („ciasteczka”) w celu umożliwienia Klientom wykorzystywania poszczególnych funkcji tych stron. Są to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, zapisujące dane potrzebne m. in. do zalogowania się na swoje konto Klienta. Pliki “cookies” są w większości automatycznie akceptowane przez większość przeglądarek internetowych. W każdej chwili Klienci mogą je wyłączyć, aktywując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub tak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby być informowanymi o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem plików “cookies”. W przypadku wyłączenia plików „cookies” lub modyfikacji ustawień przeglądarki dotyczących plików „cookies” pewne części serwisu internetowego mogą być niedostępne lub nie działać poprawnie.